3D VIHELM v2 Model – Vihelm

3D VIHELM v2 Model

[vrm360 canvas_name=s1 model_url=https://vihelm.com/wp-content/uploads/3d-render/20200624_Version2.obj aspect_ratio=1.7 initial_offset=1.7 autostart=true backgcolor=#FFFFFF border_color=#FFFFFF hide_cmds=all ,fullscreen]
Scroll to Top

Tiết lộ: Chúng tôi là Công ty TNHH Vihelm.

Các thông tin chúng tôi đăng trên website này đều là chính thống từ Tổng công ty. Không có thông tin sai lệch.

It's getting worse. We want to help you get through this crisis.

Prepare yourself!